Hovedgrupper

De 14 standard hovedgrupper

Kohako Sanke Showa Utsurimono Bekko
         

Asagi / Shusui Goromo / Goshiike Kawarimono Hikari Moyo Hikari Muji
         

 

Hikari Utsuri Tancho Ginrin Doitsu