Goromo-Goshiike

 

 

Budo Goromo

Budu goromo2

 

Goshiki

Goshiki sanshoku     

 

 

 

 

Koroma showa

 

Sumi koromo