Utsurimono

 

Ginrin shiro utsuri

Hi utsuri

Kage hi utsuri

Kage shiro utsuri

Kin hi utsuri     

 

 

 

 

Shiro utsuri